Welkom op onze website

Deze website is bedoeld om u te wijzen op het belang van de Bijbel.

De Bijbel is het Woord van God en opgeschreven door Joodse profeten en apostelen om ieder mens te onderwijzen bij het lezen ervan. 

Veel op deze website getuigd van het "Levende Woord" Jezus Christus de Zoon van God. 

Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.

Joh. 3:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

In een latere brief van de apostel Johannes staat het volgende: Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam van de Zoon van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt,1Johannes 5 vers13a. Waarom zullen we dan nog twijfelen? Johannes kon het weten hij was drie jaar met Jezus opgetrokken, was erbij toen Jezus aan het kruis stierf en ook toen Hij was opgestaan en het graf leeg werdt aangetroffen. En Jezus door hem levend werd gezien en later is opgevaren naar de hemel.                       Hebben we nog meer bewijs nodig om het zeker te weten dat we door het geloof behouden zijn? Volgens mij niet!